Dorpsraad Acht moet blijven !! Opkomst wederom overweldigend. Prototyping-model voor moderne betrokkenheid en advisering door burgers. Fiers slaat de plank finaal mis !

november 8th, 2011 by Marcel

Wethouder Fiers, de koningin van communicatie en betrokkenheid met burgers, in theorie dus, snapt er in dit onderwerp echt de ballen van. Ze heeft in haar wijsheid besloten, tesamen met haar kompanen in B & W om een brandstapel voor de dorpsraad Acht (hoe mooi kan Glow toch zijn) aan te steken en zit daarmee totaal op het verkeerde spoor , waarschijnlijk gedirigeerd door haar ambtenaren, die dit orgaan maar helemaal niks vinden en steun vinden in de redelijk bedroevende werking van de wijkraad Vaartbroek-Bokt-Heesterakker, die inderdaad haar bestaansrecht maar moeilijk waar kon maken. De dorpsraad is echter andere koek. Steevast een relatief zeer hoge opkomst, echte betrokkenheid van de bewoners en meedenken met dat wat er moet of zou moeten gebeuren in hun wijk, ‘op Acht’. Helemaal conform de rode draad die loopt door de doelstellingen van alle coalities sedert decennia. Of de gemeente daar veel kosten aan moet maken ? Nee, dus. Inspraakavonden, in feite mede populariteitsverhogende avondjes voor de burgemeester kosten relatief minstens zoveel, de voorbereidingstijd van de qua tariefstelling (109 euro ?!) ambtenaren niet eens meegerekend.

Mijn idee: “Afblijven met je handen van die door de bewoners zelf zeer gewenste dorpsraad en instandhouding van een adviesorgaan”, waar niet perse een gekwalificeerd recht voor instand behoeft te blijven. Luisteren kan de gemeente erg slecht en hier zit nu een orgaan dat je kunt gebruiken. Kijk goed individueel naar wijken en maak geen eenheidsworsten van alle wijken, omdat de historie mee mag wegen en iedere wijk juist in fusiedorp Eindhoven, uniek is.

Acht is uniek, omdat het met hand en tand haar dorpse allure verdedigt tegen de continu aanvallende stedelijkheid met zware industrie en te grote supermarktplannen. Als het ‘Eindhovens Asterix en Obelix bolwerk’ binnen het boosaardige Brainport, dat de natuurwaarden alleen maar als verkooppraatje lijkt mee te zeulen.

Toch zou juist Mary Fiers, de voor het oog vlot communicerende wethouder, beter moeten weten. Hoe vaak zou Mary aanwezig zijn geweest bij de dorpsraad in de afgelopen jaren ? Dat is waarschijnlijk op 1 hand te tellen en misschien zelfs wel op 1 vinger. Schrijnend als je zegt naar burgers te willen luisteren. Aanpassing aan dit orgaan is altijd bespreekbaar maar helemaal afserveren is oliedom. Burgers van Acht sta op en verzet je tegen dwaze plannen die jullie zelf betreffen.

Een stadsbestuur dat zogenaamd democratisch is maar in wezen redelijk aristocratisch aanstuurt en wars van betrokkenheid en eigengereidheid van burgers is als die niet strookt met hun pannen. Is de burgerparticipatievoorstaande Mary een wolf in schaapskleren ? Als ik de speech van Rob van Gijzel tijdens de installatie van de dorpsraad hoor nagalmen is het nu tussentijds neersabelen van de Raad van Acht compleet in tegenspraak met datgene dat hij toen uitdroeg.  Verwachtingen niet nakomen. Politiek is een raar vak. Met rare mensen soms.

De argumenten die over tafel gaan (“Ergens anders is het ook niet.” “De leefbaarheidsteams daar gaan we voor”. “Het is weggooid geld. “Waar gaat het nu echt over ?”) snijden niet echt hout. Maar je moet kunnen meevoelen bij burgers en als je lang genoeg bestuurder bent begin je vanzelf wat afstand te nemen. ‘Zweven’ heet dat ook wel.

Ik zie nog 1 reddingsboei. Als de dorpraad voortaan twitterend al haar ideeen en adviseringen communiceert, dan zal Queen Mary ongetwijfeld het voordeel weer zien en misschien alsnog haar zegen kunnen geven. Wel op voorwaarde “ieder kwartier een tweet want steeds meer bestuurders lopen daar helemaal warm voor en wensen daar de inspraak te krijgen die echt mee mag tellen.
Ondertussen moet de burger van Acht maar in verzet komen. Ik stel het volgende voor:

1. Een slagboom zetten bij de poort van Acht.

2. Eigenpaspoorten gaan uitgeven

3. Bij de betaling van Woz-bijdrage 1 euro onbetaald laten.

4. Besprekingen met Yvo Kortman starten om een gezamenlijk verzoek te komen aan de Minister voor een opgaan in Best en verlegging van de stadgrenzen Best-Eindhoven in zuidelijke richting.

Vrijheid voor Acht ! Burgers United! Maak snel een einde aan de bezetting door de stedelijkheid Eindhoven en op naar een los van Eindhoven staande ‘Heerlijkheid Acht’.

Als we snel zijn kan Kortman nog het huwelijk Acht-Best inzegenen en kunnen we de grenspalen gaan verzetten.

Afsluitend.

Rest me een openbare vraag te stellen aan de politieke fracties in de Eindhovense Gemeenteraad:

Laat iedereen nu Acht in de steek ?? Na zo’n 35 jaar dorpsraad ?

Wanneer zijn er weer verkiezingen ? Acht vergeet niet!

 

7 Reacties »

7 Responses

 1. jos3 Says:

  Ha die Marcel, zo ken ik je weer; immer lekker op dreef.
  Als de Dorpsraad een winkel zou zijn, dan zou het bordje laten zien “Wegens succes gesloten”.

  Je kunt zeggen dat deze immer goedlachse en goedgebekte dame het vak intussen al wel geleerd heeft.
  Qui vult finem, vult media ad finem ofwel “Wie het einde verlangt, verlangt ook de middelen naar dat einde”.
  Het zou zomaar een lijfspreuk van haar kunnen zijn.

  Met het uitkomen van de Kadernota krijgt ze steun voor opheffing vanuit populistische hoek;-waarom daar wel en hier niet; of het gaat ze alleen om het presentiegeld- etc etc. Ziezo, het volk wil dit dus ook!! Volgende horde.
  Vervolgens blijkt uit stukken dat het eigenlijk niet om die bezuiniging van €75.000 gaat maar om eliminatie van een “bestuurslaag”. Kennelijk heeft haar ambtenarencorps nogal “last” van onze goedlopende machine.
  Een aantal gemeenten zijn juist bezig met het opzetten van een wijkraad. (Provinciale bijeenkomst Aarle Rixtel).
  En dit terwijl ze weet van haar eigen (bio-) ambtenaren dat zonder een DRA er extra ambtelijke inzet nodig zal zijn op deze “wijk” als ze zonder het DRA-platform komt te zitten. Dit komt neer op een extra kostenpost voor extra ambtelijke inzet. Maar kennelijk heiligt het doel de middelen.

  Wat natuurlijk steekt is dat allerlei fracties in de raad voor opheffing stemmen, zonder amper ooit een gezicht te hebben laten zien tijdens een dorpsraadvergadering. Van een aantal kleine locale fracties heb ik wel eens vertegenwoordigers gezien en idem van het CDA, doch de rest lijkt eerder stemvee; coalitie-bestendiging.

  Hoe ook, wij zullen doorgaan. Wij zijn dat aan onszelf en ons dorp verplicht. En de info… die halen we wel op, desnoods via de WOB.
  Of ze aan Acht denkend dan nog die goedlachse en goedgebekte dame zal zijn, dat wachten we dan maar af.

 2. Bert Wolters Says:

  Marcel, ik ben blij met je reactie op de plannen van de gemeente om de Dorpsraad Acht op te heffen. Het is ook volledig in strijd met het streven van de landelijke overheid om de burger meer bij de politiek te betrekken. En daar waar die betrokken wel aanwezig is die te ondersteunen. Hieronder een stukje uit de website van de WRR ( Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) De voorzitter, oud-minister Prof. Dr. Pieter Winsemius leidt het projekt “Vertrouwen in de burger” om het kabinet hier over te adviseren. Het zou goed zijn als meer individuele Achternaren van zich zouden laten horen richting B&W en de coalitiepartijen. Achtse Belangen is bezig te onderzoeken wat de juridische mogelijkheden zijn om de Dorpsraad door een gerechtelijke uitspraak voor Acht te kunnen behouden.
  Bert Wolters
  Voorzitter Achtse Belangen.

  1. http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=5106

  Vertrouwen in de burger

  ln het project Vertrouwen in de burger (2009-2011) onderzoekt de WRR de mogelijkheden om de betrokkenheid van burgers bij de overheid te vergroten, en daar waar die betrokkenheid al voldoende aanwezig is te benutten voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Daarbij besteden we specifiek, maar niet uitsluitend, aandacht aan de mogelijkheden die het zogenoemde ‘web 2.0′ versie de nieuwe media beidt. Dit project moet in 2011 leiden tot suggesties en adviezen over hoe beleidsmakers en beleidsuitvoerders meer en beter gebruik kunnen maken van kennis, kunde en voorkeuren van (individuele) burgers

  2. http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid:5107

  Achtergrond en aanpak

  Nederlanders zijn over het algemeen tevreden met de democratie. Maar, blijkt uit een stroom van publicaties, ze zijn niet altijd tevreden over de manier waarop de democratie vorm krijgt. Grote groepen burgers voelen zich niet gehoord en niet gerepresenteerd, en dreigen daardoor af te haken. Een probleem dat zich overigens niet alleen in Nederland voordoet, maar ook in andere democratieën.

  De betrokkenheid van burgers is van groot belang voor een levendige en goed functionerende democratie: burgers moeten ‘hun’ democratische instituties willen vertrouwen en tegetijk kritisch witten en kunnen volgen en bovendien bereid zijn om voortdurend te ‘ schoppen’ om zo hun aanpassingen aan de noden van de tijd te bevorderen.

  Het vorige kabinet formuleerde dat in het Coalitieakkooord als volgt: “De overheid moet vertrouwen geven, ruimte laten, en mensen toerusten om volwaardig te participeren en verantwoordeljkheden te dragen.” Betrokkenheid van burgers zorgt voor periodieke legitimering, permanent toezicht en prikkels tot democratische vernieuwing. Een gepaste dosis vertrouwen is essentieel voor de eerste vorm van betrokkenheid, een gepaste dosis wantrouwen voor de twee laatste. De kunst is om het juiste evenwicht te vinden. Lukt dat niet, dan doen ‘we’ onszelf als samenleving tekort. En juist op dat punt tekent zich een probleem aÍ: er lijkt sprake van een onvolkomen evenwicht. Enerzrjds lijkt er aan wantrouwen geen gebrek, maar wel aan de manieren waarop dat wantrouwen ‘constructíef vorm kan krijgen. Andezijds lijkt het alsof er juist te weinig vertrouwen is om de aanwezige vormen van periodieke legitimering constructief invulling te geven.
  En de overheid zelf toont, ondanks de mooie woorden uit het coalitieakkoord, weinig vertrouwen te hebben in de betrokkenheid van burgers. Er lijkt bovendien sprake van een beperkte visie op burgerbetrokkenheid. Dat spreekt uit participatietrajecten waarin burgers vooral betrokken mogen zijn als het de overheid goed uitkomt. Hierdoor lijken veel goed bedoelde participatie- en inpraaktrajecten eerder bij te dragen aan de onvrede en het wantrouwen dan dat ze een oplossing bieden.
  Maar ondanks de lage opkomst bij verkiezingen, afnemende lidmaatschap van politieke partijen, en frustraties over participatietrajecten en inspraakprocedures, geven vele burgers op veel verschillende manieren uiting aan hun betrokkenheid. Burgers richten nieuwe politieke partijen op, zijn actief in burgerprotesten en nemen initiatieven op tereinen die voorheen aan de overheid waren voorbehouden. En ook aan de kant van de overheid wordt er op tal van gebieden geëxperimenteerd met nieuwe vormen om de burger tegemoed te treden, of een beroep te doen op het eigen initiatief van burgers. Vooral voor de mogelijkheden die sociale media kunnen bieden is recent veel aandacht.
  Tot de verbeelding sprekende termen als ‘the user generated state’, ‘overheid 2.0′,’e-participatie’ en ‘e-democratie’ zijn aan de orde van de dag. Burgers maken actief gebruik van de nieuwe mogelijkheden die ‘web 2.0′ biedt en ook aan de kant van de overheid worden vele projecten gestart.
  De vraag is hoe we al deze nieuwe fysieke en virtuele betrokkenheidsexperimenten moeten beoordelen. Soms lijken ze een antwoord te geven op de bovengeschetste problemen. Maar er zijn ook vragen te stellen bij het democratische gehalte van de nieuwe vormen van betrokkenheid. Zo dreigt de paradox dat het versterken van vormen van directe burgerbetrokkenheid leidt tot een ‘marginalisering’van de politiek binnen de kaders van de representatieve democratie. Dit project zal een antwoord pogen te vinden op vragen als “Waar liggen kansen om de betrokkenheid van burgers bij politiek en beleid te vergroten?”, “Welke mogelijkheden bieden de sociale media die er voorheen niet waren?” en “Wat betekent dat voor de rol van beleidsmakers?”.

 3. Marcel Says:

  Ik stel voor dat ACHT een eigen burgemeester benoemt !!
  Weg met Van Gijzel. Leve de burgemeester van 8.
  Maak je los.
  Alle steun vanuit Best. Ook Geldrop en Mierlo zijn in elkaars armen gedreven. Best laat Acht in haar waarde en gelooft in burgerrechten.

 4. Marcel Says:

  Bert, zoek eens uit wat een stel slagbomen kost. In Belgie hebben ze er nog wel een paar over. We zetten ze bij de grens van Acht neer en vragen wat gepensioneerden om daar op toerbeurt de wacht te houden. We halen het journaal gegarandeerd en de landelijke pers. Eindhoven is niet langer welkom en zeker wethouder Fiers niet meer, de anti-democraat, wars van dorpsadvies voor en door de Achtenaren. De huichelaars (installatie dorpsraad met zalvende woorden…hoe verneukeratief weer) mogen geen ongelimiteerde toegang meer krijgen tot het dorp. Leve Acht en de revival van Asterix en Obelix. Zoek de landelijke pers en Pauw en Witteman want dat is het enige waar de bestuursbobo’s schrik van hebben. Zet ze te kakken daar !!!! Eindhoven, het Wit-Rusland van West-Europa ! Leve een vrij en onafhankelijk Acht. Werp de ketenen af. Occupy 8.

 5. chris lammerts Says:

  IN hELMOND WAAR IK WOON ZIJN ER WIJKRADEN,
  AKTIEF, GESTEUND EN GEFINANCIERD DOOR DE
  GEMEENTE. ZOU DAT IN ACHT OOK KUNNEN?
  GEGROET CHRIS LAMMERTS.

 6. Kees Rijnders Says:

  Behandeling Raadsvoorstel afschaffen Dorpsraad Acht.

  Farce Majeure
  “Onafwendbaar voorkomende gebeurtenissen veroorzaakt door natuurkrachten waarvan het niet in de menselijke macht ligt er invloed op uit te oefenen of ze af te wenden”. (google)

  Dat is de basis die ten grondslag ligt in het dossier dorpsraad Acht en voor mij tevens de ultieme poging om onbehoorlijk bestuur om te zetten in een enigszins betrouwbare Overheid.
  Het heeft niet mogen baten.
  De natuurkrachten liggen in deze puur bij de coalitieverhoudingen, die elkaar nu niet in de wielen willen draaien om hun ultieme doel te bereiken. De vraag is wel of dit op deze wijze geprolongeerd kan worden. Achter de schermen waren het veel met me eens en dan niet alleen oppositie raadsleden.
  Waar gaat het om??
  Men beweert burgerparticipatie hoog in het vaandel te hebben, maar op het moment dat dit lastig wordt voor bestuurders, dan moeten deze wijken. Anderen zullen dan zeggen dat is schijnheiligheid/hypocriet, maar dat laat ik liever dan ook aan de anderen over.
  Ik vind, dat als men spreekt over burgerparticipatie men goed moet kijken naar de revenuen die het oplevert. In het geval van de Dorpsraad Acht was dit wel aan de orde. Ze hadden meer dan een goede band met hun achterban, de opkomst was groot en daarbij ook de betrokkenheid. Een unieke en ultieme vorm van participeren. En dat wordt nu door de meerderheid van de Raad, de coalitie dus, naast zich neergelegd. Dan rest de vraag, wat gaat voor? Zoals we op 6 december hebben kunnen waarnemen is niet de vraag of participatie belangrijk is, maar hoe we dat kunnen gebruiken voor onze doelen, als we maar wel blijven roepen dat het belangrijk, nee meer dan belangrijk is voor de ontwikkeling van de stad die wij besturen. Je kunt dit ook wel een Poetin houding noemen. De worst voorhouden en hem vervolgens zelf opeten en dan nuanceer ik. Nee, ik schaam me zo nu en dan voor de houding van de Eindhovense politiek en dat meen ik oprecht. Ik zie heel vaak dat de doelstelling plaats maakt voor eigen belang en dat is nu net waar de burger de meeste argwaan voor heeft en terecht. Dat is dus ook terug te vinden in de opkomst cijfers bij verkiezingen. Dit dossier geeft dus klip en klaar weer wat wij van onze burgers verwachten, niets dus, gewoon luisteren, doen en stemmen.
  Ik neem hier afstand van, waarvan akte.

 7. Marcel Says:

  OP NAAR EEN ONAFHANKELIJK ACHT !
  Een leefbaar dorp, bezet door een overheersende stad, die geheel vervreemd is van het dorpsgevoel dat zo kenmerkend is voor deze noordelijke deelstaat. Dat bleek jaren geleden al toen een dwaas figuur met een projectontwikkelaar met eurotekens in de ogen (Occupy attaque !) daar een supermarkt voor geheel Noord-Eindhoven wilde bouwen. Ook de voortdurende gevaarlijke fabrieken worden stuk voor stuk naar GDC Acht gedirigeerd. Het stortputje van Brainport.
  A.s. maandag gaan we de VRIJSTAAT ACHT uitroepen. Laten we het maar weer zelf gaan doen. Achtenaren, hand in hand. Ik zal eens op marktplaats kijken of er ergens nog een mooie slagboom te koop is.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties

 • Marcel: Slotwoord van Ben Dankers, voormalig bestuurslid (voorzitter?) van 'leefbaar eindhoven', toen het no...
 • Marcel: 50% van de Raad van Europa vindt ons land een belastingparadijs en 50% niet. Volgens democratische r...
 • Marcel: Goed dat het in orde is gekomen. Graag gedaan....
 • Bob: Hier terecht gekomen n.a.v. de actuele rechtsgang van Dré Rennenberg c.s. Zeer verhelderend, waarvoo...
 • Marcel: Ik zal dat eens nagaan. je hoort van me....
 • R. Hooijschuur: in 2010 is het boek "van Bussel" uitgegeven. Ik vroeg me af of het boek misschien nog ergens te krij...
 • rick: Terug naar Eindhoven. Nu Van Gijzel weggaat kunnen we misschien terugkijken op hoe alles is gegaan....
 • Marion Gelling: Hallo Marcel, Bedankt voor uw reactie. Jammer dat u niet meer in de gemeenteraad zit, want ik zit HI...
 • Marieke: Bedankt voor dit zeer uitgebreide en goed weg te lezen artikel....
 • Marcel: Sterkte. Zelf zit ik al diverse jaren niet meer in de gemeenteraad. Binnenkort is het weer verkiezin...

Politieke Babbel