Frank Depla (PvdA) schopt de bouwstenen onder de ‘Triple Helix’van Brainport uit: ‘ondernemers zullen zich niet houden aan afspraken’

januari 25th, 2012 by Marcel

Het kan verkeren. Waar in een raadsvergadering van de Gemeente Eindhoven in het ene uur de loftrompet wordt afgestoken over de roemruchte goede samenwerking tussen de triple helix (ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen) en de constatering dat met deze manier van werken onze regio met een perfecte samenwerking de regio’s Amsterdam en Rotterdan verdwaasd achter zich laat, laat de Partij van de Arbeid, bij monde van vice-voorzitter Frank Depla, nog geen uur later, in dezelfde vergadering, weten ‘dat de ondernemers niet te vertrouwen zijn als ze afspraken maken waar de gemeente hen aan wil houden’: de vrijwillige openstelling op zondagen. Opmerkelijk wat een gedraai en welk een enorme switch bij dat denken vanuit de bestuurlijke top bij de gemeente Eindhoven.

Wat moet een ondernemer nu wel niet denken hoe een overheidsdienaar van de grootste (coalitie-)fractie in de gemeenteraad aankijkt tegen gezamenlijke plannen van overheid en ondernemers. Kun je geen afspraken maken in onze stad en regio met ondernemers ?? Dat is nog al niet een uitspraak. Ik heb met verbazing de lauwe of ontbrekende reactie geconstateerd van mede-bestuurders in die raadszaal aanwezig. Een publieke schoffering, die ik als voorzitter van binnenstadsondernemers of direkteur van de Eindhovense Mediamarkt niet zou accepteren. Feitelijk wordt je bij voorbaat al als leugenaar neergezet. Dat is niet fraai te moeten horen vanuit het bestuur van de stad waar je trouw je belastinggeld aan afdraagt. Maar Frank hoefde zich niet te verantwoorden voor een dergelijke uitspraak, waar een ander wel op het matje werd geroepen omdat hij het woordje ‘Staphorst’ gebruikte. Het kan allemaal en het kan er raar aan toegaan in die gemeenteraad.

Elies Lemkes, de kersverse ereburger, gaf er gisteren bij haar afscheidsronde hoog op, van de uitzonderlijk goede samenwerking en gezamenlijke inspanningen (en afspraken Frenkie..) onder de noemer Brainport en ook Rob van Gijzel (‘wij zijn lekker beter R’dam en komen er aan A’dam, oelek…) roemde de ondernemers waaraan onze regio dank verschuldigd is voor de wijze van betrokkenheid en afspraken die daar aan ten grondslag liggen.

Niet echter Depla, die vertrouwt de ondernemer voor geen eurocent. ‘Als zij zeggen dat zij maar 26 zondagen open zullen zijn, zal het niet lang duren of ze vegen daar de vloer mee aan’. Niet proberen, nee bij voorbaat al zeggen dat je partner niet te vertrouwen is ? Is dat een signaal dat de ondernemer (waar ik wel rotsvast vertrouwen in stel) van een lokale overheid wil horen ? “Wij doen het hier anders, de rest van Nederland begrijpt weinig van hoe wij hier op zo’n manier samenwerken”oreerde de sprekers gisteren voorafgaande aan de eigenlijke raad toen het officiele Elies-eerbetoon gaande was. (NB Dat Kenniswijk zo veel lof kreeg toegeworpen was een absolute misser van formaat, onbekend bij huidige burgemeester kennelijk. Daar zijn hopen geld wegggezet en is veel geld in bestuurders zakken gerold. Eigenlijk is het doel verre gemist, was geen feit waar de handen erg lang op elkaar voor behoeven te gaan wat mij betreft. Zonder Nuenen was Kenniswijk een fiasco van formaat geworden en had driekwart van het geld, buiten de dikke jaquar-huur van die langdurig zieke direkteur de Koning die er nooit was terug naar ‘s-lands schatkist gegaan. Applaus !!). Maar het wantrouwen van Depla, Frank du,s kon zelfs met de uitspraken van Lemkes en van Gijzel en ook nog eens de stad Breda als voorbeeld niet verbrijzeld worden. Zelfs uitdrukkelijke schriftelijke verklaringen van Mediadirekteur en van de voorzitter van de binnensadsondernemers kon zijn wantrouwen niet wegnemen. Ze gaan na een paar weken gewoon hun eigen gang, vond de PvdA woordvoerder.

Ik vertaal dat maar met de uitspraak: ‘ondernemers zijn niet te vertrouwen’. Was getekend: de PvdA, de grootste fractie in de Gemeente Eindhoven.
Nou ondernemers, u weet hoe er over jullie gedacht wordt.
Brainport ?! Samenwerken ?? Triple Helix, we durven er zo 10,20 miljoen in te pompen met een heel erg summier plan vooraf. Dat is een groter risico Frenkie, jij non-ondernemer.

Nee, dat Staphorst aan de Dommel (Good-old Stoevelaar, maar dan minder goed, CDA-raadslid, waar toch wel wat sleet op zit, nam het op voor de’ zwartkousen” en wilde het woord ‘Staphorst’ niet horen; erg flauw zeg !) geldt niet voor de ondernemers van de stad Ferry, maar wel voor een enkele fractie in de Eindhovense Raad.
Dat is in en intriest.
Brainport heeft in 2012 voortaan: BRAINDORP

Dat de naam Brainport verzonnen was door de Nederlandse regering, een uitspraak gisteren gedaan door de burgemeester van Eindhoven, is absoluut niet waar. Ook hij kent zijn geschiedenis niet.
Brainport heeft zijn roots in het programma ‘Horizon’ van het SRE en die manier van samenwerken tussen Tripple Helix is daar ontstaan, in het SRE, met dat programma en later ook andere programma’s zoals Kompas e.a..
Middels het overgaan van ‘Horizon’ in Brainport werd dat model en feitelijk het programma overgenomen. Dat was geen vinding van deze club, maar van SRE-voorzitter Rein Welschen die met een bedrag van ruim 10 gulden (was koehandel tussen 21 gemeentes, Rein: “nou dan doen we maar fl. 11, 50, O.K. dat is dan aangenomen” en iedereen verbaasd stil) het publieke domein met een funding verbond met het bedrijfsleven en het onderwijs. Doel meteen snel over geld kunnen beschikken als we plannen smeden binnen de drieeenheid. Het was nodig want onze dragende industrieen, Philips, Daf e.a., kregen klap op klap.

De regio Eindhoven claimde jarenlang bij Den Haag dat er geen 2 maar 3 belangwekkende ‘Mainports’ waren in Nederland, maar steevast kregen er maar 2 Mainports landelijke budgetten: Amsterdam en Rotterrdam en moest de regio Eindhoven zich maar behelpen met stedelijke gelden en geringe project-budgetjes op het nivo van de runners-up, Maaastricht, Groningen, Arnhem, Nijmegen enz.
Dat we ondanks onze Horizon-opzet nog altijd de grote geldboot misten en niet in ‘s-jaars landelijke begroting voorkwamen werd onder aanvankelijk geroep: “wij zijn de derde Mainport (!) van het land en hebben ook recht op landelijke budgetten en willen dat terugzien in de jaarlijkse begroting” meer op meer een frustratie. Toen is de naam ‘Brainport’ ontstaan: geen landelijk geld, maar wel de erkenning eerst nog informeel, later ook formeel,  we werden met name zo genoemd, omdat we tot 2 maal toe de boot misten bij verwerving van landelijk geld en de mainports Amsterdam en Rotterdam die dat wel kregen en daarom werd er een woord-variant bedacht omdat we maar niet ook de naam MAINPORT kregen toebedeeld. Die benaming wilden we eigenlijk en geen andere.

We wilden toch zo graag ook het etiket ‘Mainport’ krijgen en bedelden daar zwaar voor. Toch kwam weer de zoveelste afwijzing en weer konden we niet met dat predikaat ‘Mainport’ prijken, terwijl wij vonden dat we er toch alleszins bijhoorden bij die club, we snakten daar zo enorm naar, want hier gebeurde het immers.

Toen dat wederom werd afgewezen is na de teleurstelling de naam ‘Brainport bedacht met als toevoeging:
Wat is dat een Brainport ? Nou dat is een Mainport zonder (landelijk) geld. De naam was aanvankelijk wat gekscherend bedacht, niet serieus. Later bleef die naam en ging men zich op de uitbouw richten waarbij het programma Horzizon werd inkapseld (voornamelijk door de geldstroom die jaarlijks naar deze programmalijn ging, dat kon de nieuwe organisatie goed gebruiken, later nam men ook het budget van NV Rede over zodat er weer meer middelen toestroomden, nadat eerst via de Gemeente zelf en later via de SRE-boekhouding ook nog eigen autonome stromen geld ingezameld werden.
De naam is dus hier in deze regio ! bedacht, for sure en niet in Den Haag.

Ook binnen de stichting Brainport was trouwens aanvankelijk weinig kennis voorhanden over het onstaan van de naam. Een belgische prof als bestuursadviseur van de organisatie Brainport ingehuurd, zat, als voorbode van een soort ‘beginselverklaring’, te spelen met de naam ‘hersenhaven’ en wat dat dan al niet zo moeten omvatten. Nou gewoon een variant op Mainport mijnheer, geboren uit wat narrigheid omdat we weer geen Mainport werden en dus een iets afwijkende naam daarvoor verzonnen ! Zo was het en niet anders. Wist hij veel.
Het voorzitterschap van Brainport zou logischerwijze in handen komen van de economisch portefeuillehouder die ook Horizon onder zijn hoede had, want feitelijk was het niets nieuws dan deze programmalijn van het SRE, maar portefeuillehouder Henk Kielenstijn schatte goed in dat met het overgeven van die rol aan Eindhovens burgemeester (Alexander Sakkers) er meer grote industrielen geworven zouden kunnen worden en dat dit fenomeen verder zou kunnen brengen. Aldus werd de economisch portefeuillehouder lid van de Brainportclub en de SRE-voorzitter tevens voorzitter van het bestuur van Brainport. Dat Elies, aanvankelijk als onderdirekteur van NV Rede en later links inhalend bij direkteur Jan Smeekens een heel groot aandeel heeft gehad in de ontwikkeling van deze vooral in lobby-werk goed functionerende club is een waar woord. Ze heeft altijd als een tijger ‘haar’Brainport verdedigd en sprong bij iedere verkeerde opmerking erover direkt in de bres. Bij anderen was Brainport eerder gesneuveld, for sure of had het tenminste niet zo’n enorme bekendheid gekregen. dat ze daarbij snel overstapt op groeiende initiatieven elders is ook waar (design, toen techniek alleen het niet bleek). Ze was een kei in het verzamelen van goede mensen om zich heen. Ik wil er 1 noemen die te weinig aandacht heeft gekregen: Nort Lybrand van ATC. Van hetzelfde kaliber als Hurks en de Wildt alsmede Mengelers en Sol van TNO. Die mannen maakten stappen mogelijk en Elies kreeg ze toch maar mooi in haar ‘stal’ (ik ben al wat ZLTO-terminologie gaan hanteren voor een zachte overgang). Genoeg over Brainport een de historie ervan. Een ondernemend publiek orgaan zou ik zeggen. Aan het infuus, natuurlijk zoals er zovelen liggen, maar wel ondernemend. En dat is geen vies woord Frank depla. Ondernemers zijn best te vertrouwen en ju kunt hen op afspraken aanspreken. iemand die dat betwijfelt is geen ondernemer en mist iedere affiniteit.

Als Frank nu nog even zijn excuses gaat aanbieden aan die ondernemers die uitdrukkelijk verklaarden dat ze zich WEL aan afspraken zullen houden (in business is dat vrijwel altijd heel normaal Frank, het is geen politiek !)  dan kan Brainport ook weer verder. Brainport waar de scheidend direkteur nog even direkt het raadsvoorstel subsidiering Brainport voor de volgende jaren wilde aftikken.”Iedereen akkoord, geen vragen. O.K. aangenomen……”. Maar tja Elies, dat hamerstuk (zou het ?) stond niet op de agenda. Zo werkt het dus niet Elies. Ik vrees dat er grote geldzorgen zijn inmiddels bij Brainport, want ik ken mijn papenheimers.

Meestal als Elies ergens vertrekt is het nog aanwezige geld wel gespendeerd en is het met de financiele kant niet zo geweldig gesteld (zie kenniswijk bijv.).
Ik heb er geen goed gevoel bij hoe die stand van zaken is financieel en verwacht de komende jaren de nodige drama’s binnen dat Brainporthuis met veel te veel lieden op de payroll, die niet meer betaald kunnen blijven worden. Saneren denk ik echt. Hard saneren. Maar dat is inderdaad slechts een gevoelen.
Thema voor 2013: sanering Brainport. Terug naar de core-business. Brainport-bibliotheek, hoe verzin je het…. Is de nood inderdaad zo hoog ??

15 Reacties »

15 Responses

 1. Frank depla Says:

  Hoi marcel, vol op het orgel, zo ken ik je weer!
  Ik ben niet wantrouwend, Maar ik ben ook niet naief , noem het realistisch. Tilburg laat zien dat een convenant niet werkt. Daarnaast geven de ondernemers zelf aan dat de overheid kan sanctioneren wanneer men zich niet houdt aan het convenant. Zou toch niet nodig hoeven te zijn wanneer 100% geloof in elkaar is?Nog een voorbeeld’ en die herken jij wel als ondernemer, het zgn. ” Freerider” gedrag. Juist daarom hebben de ondernemers zelf -en terecht- reclamebelasting ingevoerd voor het financieren van activiteiten in de binnenstad. En ook jij weet dat de PvdA hier altijd sterk voorstander van is geweest. Juist vanuit het sociaal democratische idee “solidariteit” interessant daarbij is dat het groot winkelbedrijf het meeste weerstand hiertegen heeft gehad….Tenslotte, wanneer je je oor te luister legt in de binnenstad bij de kleine ondernemer, zijn het juist zij die inschatten dat het groot winkelbedrijf zijn eigen gang gaat. En niet zozeer de lokale bedrijfsleiders , maar juist de directies in amsterdam of waar ze ook zitten , zij zijn uiteindelijk gericht op meer effiency, meer omzet en schaalvergroting. Kortom wanneer je voor hen de deur op een kier zet…….dat is geen wantrouwen dat is realiteit.

  Tenslotte, als dat ik geen ” affiniteit” zou hebben met ondernemers, graag excuses , maar dan per omgaande naar mij. Ik werk op klein buro, zie daar hoe hard gebikkeld wordt voor iedere euro. Marcel, dan Speel je toch ff een valse toon op je orgel….

 2. Marcel Says:

  Praat niet over je buro Frank. Dat is een te gevaarlijke discussie hier. Je kent mijn mening. …..nee Frank, business doen is echt wat anders. Ik Ik lees je argwaan en vertaal dat met : “zoals de waard is vertrouwt ie zijn gasten”.

 3. Jos Peters Says:

  Binnenkort wordt alles anders: Referendum Nederland komt eraan!!! Eindelijk De Burger De Baas!!

 4. Marcel Says:

  leefbaar eindhoven, cda, referendumpartij ?? Wordt het niet wat veel Jos. Alle kaarten tegelijk in de lucht houden is een slecht plan. Dat doe je niet met huizen en dat doe je niet met politiek !
  Of is het een commercieel, zakelijk doel en heb je profit vanuit deze nieuwe club.
  Als lieden die zich nooit met politiek hebben ingelaten nu ineens Nederland willen gaan veroveren dan kan ik ze vertellen dat politiek toch iets andere handelswaar is dan schoenen verkopen of beeldschermen.
  Zeg tegen die gohstwriters dat de burger NOOIT de baas kan worden in dit stelsel. De ambtenaren en carrierepolitici zullen eendrachtig de zaken blijven aansturen, via de weg van de regentenpartijen. Daar zet Referendumpartij geen breekijzer tussen.
  In de genen is het een HEEL ERG ONDOORDACHTE wijze van besturen om steeds het volk te laten stemmen. We zouden dan nu: Uit het Europees verbond zijn en de euro zou in Nederland niet meer gebruikt mogen worden. Ook de burger wil in de waan van de dag soms dingen die niet goed zijn voor het alnd en de burger denkt niet te veel op lange termijn.
  Voorbeeld ? Neem nou dat soort referendum over burgemeestersverkiezing. Krijg je de beste of de popiejopieste ? Natuurlijk stemt de burger altijd op de dichtbijmijnbed-show.
  Politiek op z’n RTL-4 ? Laat de Mol produkties het maar sponsoren en noem het geen Referendumpartij, maar noem het The Voice of Holland, dan kunnen we iedere zaterdagavond op TV Albert een liedje laten zingen en dan gaan wij wel stemmen. Wordt een geheide kraker. Zetten we Tilburgse Adje in het deskundigenpanel en zenden we rechtstreeks uit vanuit Midi-theater in Tilburg.
  Leve de politiek door non-politici die nog geloof hebben in DE BURGER DE BAAS.
  Over 10 jaar praten we verder als ook deze lui lesgeld hebben betaald.
  Oh ja, nog 1 tip: Zet Johan Vlemminks in de P.R. commissie. Die haalde ook geen zetel, tot 2 keer toe.
  Een onzalig plan.

 5. Arnold Says:

  Marcel, je hamert nogal op de betrouwbaarheid van de grootwinkelbedrijven. Maar het gaat hier niet over de betrouwbaarheid van de individuele bedrijfsdirecteur, maar meer over de (macht)structuren binnen het grootwinkelbedrijf. Tijdens de cie-vergadering van 27 september 2011 heb ik met name over dit onderwerp doorgevraagd bij de vier vertegenwoordigers van het grootwinkelbedrijf.
  Het antwoord van de heren is in het verslag van deze cie-vergadering samengevat als volgt: “De hoofdkantoren van HEMA, De Bijenkorf en V&D beslissen uiteindelijk over de zondagopenstelling. Van hen is bekend dat zij voorstander zijn.” Misschien moeten we samen de band nog eens afluisteren, maar het antwoord op mijn vragen gaf duidelijk aan dat de lokale bedrijfsdirecteuren uiteindelijk niet de ‘final say’ hebben. Dit kan mijns inziens aanleiding zijn om op z’n minst kritisch tegenover de toezeggingen van het grootwinkelbedrijf te zijn.
  Dan komt er nog bij dat de winkeliers aan de gemeente vragen om het convenant deel te laten uitmaken van het raadsbesluit, inclusief handhaving. Waarom is dit nodig als men elkaar volledig vertrouwd? Dit signaal vanuit de boezem van de winkelierorganisaties kan ook weer een reden zijn om als Raad kritisch te kijken naar de vermeende hardheid van de afspraken.
  En dan speelt natuurlijk ook nog het voorbeeld vanuit Tilburg, waar Saturn, zusterbedrijf van MediaMarkt, de gemaakte afspraken al redelijk snel heeft geschonden. En dit heeft dan weer een effect op bijvoorbeeld Breda, waar men zich bij monde van de voorzitter Koniuszek van het Retail Platform zorgen maakt over het schenden van de afspraken door het grootwinkelbedrijf.
  Kortom, het lijkt kort door de bocht om Frank Depla ten aanzien van dit thema zo de maat te nemen, gezien het bovenstaande.
  Ongetwijfeld wordt dit dossier nog vervolgd, temeer daar de VVD nogal stevig aankondigde om met een initiatiefvoorstel te komen. Ik ben erg benieuwd wat hier uit komt en wanneer? Wordt dit een VVD initiatiefvoorstel op basis van de diverse probeersels die elders in Nederland het licht zagen en juridisch niet haalbaar lijken, of komt men echt met iets nieuws? Ben benieuwd.

 6. Kees Rijnders Says:

  Er worden veel zaken, te veel zaken worden bij elkaar gegooid. De media is een op zich staand verhaal, deze kunnen vanuit hun positie iedereen maken of breken en dat is een gegeven. Dan in antwoord op Arnold, hij geeft aan waar de macht ligt en onbewust ook binnen de politieke lijnen. Zo werkt het eenmaal. Je hebt het beste met de stad, omgeving voor, maar toch word je geblokkeerd. Het gaat om de macht, danwel de perceptie om dat te doorbreken door expliciet aan te geven wat belangrijker zou kunnen zijn.

 7. Jos Peters Says:

  Niks kaarten in de lucht houden Marcel. Jij maakt gebruik van wat informatie die ik je gegeven heb. Ik stem al 42 jaar op het CDA (KVP); dat kunnen er niet veel zeggen. 2Maal heb ik afwijkend gestemd: plaatselijk op Leefbaar Eindhoven omdat ik voor deze partij toevallig gevraagd ben. Dus ik ben hondstrouw politiek gezien. Ik heb hierboven even reclame gemaakt voor Referendum Nederland gewoon om te porren; daar is deze site ook voor, niets meer en niets minder. Ik blijf CDA stemmen!!

 8. Jos Peters Says:

  Overigens is Referendum Nederland geen partij maar een beweging, net als de PVV. Een peiling onder de bevolking wat je referendum kunt noemen is zeker zo waardevol dat al die klote Maurice de Hondt peilingen waar ook iedereen op af gaat terwijl er maar een handvol mensen gevraagd worden naar hun mening terwijl dat bij Referendum Nederland straks wel 100.000 mensen kunnen zijn. Ik “support” de oprichter als basis als vriendendienst en JA wellicht zou het kunnen dat daar op een X moment drukwerk uit rolt; maar daar denk ik op dit moment totaal niet aan. Ik heb ook eerder drukwerk voor de campagne van de VVD gedaan en wij drukken ook al 10 jaar voor de SP landelijk zelfs. Is daar iets mis mee??

 9. Petra Says:

  Troubles all around!!?

 10. Marcel Says:

  Deze site is toch echt niet bedoeld om te porren voor de partij van Janssen. Die duwt en trekt al heel facebook iedere dag heen en weer met steeds weer hetzelfde verhaaltje. Hij gaat ervoor. Prima. Maar ik zeg dat het een dooie mus is en dat de man geen sikkepit begrijpt hoe het er toegaat in politiek land. En dat gaat hij niet op z’n kop zetten. D66 wilde een referendum. Nu hij weer. Ook D66 kreeg de kous op z’n kop. Wordt helemaal niks, wat ik je brom. En dan Ghandi erbij betrekken. Hoog van de toren. Begin gewoon dichtbij met minder pretenties. Maar ja het blijft een verkoper.

 11. Marcel Says:

  Kees@#$
  Weet je zelf nog wel wat het aan het zeggen bent ?

  Het gaat om de macht, danwel de perceptie om dat te doorbreken door expliciet aan te geven wat belangrijker zou kunnen zijn.

  Het lijkt politieke taal. M.a.w. lullen zonder echt wat te zeggen en een paar dure woorden ertussen en geen burger die het nog snapt. Volhouden deze lijn, daar kun je minister-president mee worden.

 12. Marcel Says:

  @Arnold. ïedereen mag zeggen dat ie ondernemers niet vertrouwt, maar er worden in de Eindhovense Raad grotere risico’s genomen dan 1 jaar dat aan te kijken. Als de sanctie is: terug naar af dan zal zelfs de hoofddirektie beseffen dat breken van afspraken geen winst oplevert.
  Maar Frankie boy is wel de laatste die zoiets moet gaan zeggen.
  Verder is het natuurlijk een 2-sporenbeleid om enberzijds steeds de grote broek aan te trekken: Brainportcity, een van Europa’s drivers met zoveel internationale werkers die gewend zijn om alle dagen te kunnen kopen en hier feitelijk een dopr aantreffen. dat is de taal die ik dagelijks moet aanhoren. Heel de befaande High Tech Campus, vraag het eens. Zij zijn internationale steden gewend. Dat is geen item daar.
  Aan de ene kant groot doen (de beste van alles zowat aldus de wet van Gijzel) en aan de andere kant erg kleindenkend.
  Maar ik ben dat gehannes gewend. Geen logica, geen echte sturing en eendrachtig beleid. Knipselpolitiek.

 13. Frank depla Says:

  Marcel, nog een keer, München, geen kleine stad in z Duitsland, geen koopzondagen, ook de uitstraling van een dorp?
  lees het artikel van Mieke erop na, de absolute waarheid op dit vraagstuk is er niet.

 14. Marcel Says:

  Het zijn niet mijn woorden Frank, ik citeer al die internationale high-tech werkers die hier (tijdelijk ?) hun domicilie kiezen. Allemaal zeggen ze dat en gaan uit elders in Belgie of Amsterdam. Ook de bedrijven die komen kijken, Korea, Taiwan, China, ze vragen waarom het hier ‘s-avonds zo doodstil is. Eindhoven heeft een tekort aan die internationale smarties omdat ze blijvend dat innovatieve wil uitstralen. Die knappe innovatie-koppen en supertalenten gaan echter werken waar ZIJ dat willen en niet waar de werkgever wil dat ze zitten. Zij vinden Ehv een dorp en zondags een slaapdorp.
  Ontluisterend is het fenomeen nachtwinkel in onze stad. De met speciale vergunning gevestigde nachtwinkels (!) die in Amsterdam en Rotterdam ‘-snachts (!) open zijn, moeten hier om 2 uur dicht zijn…….
  Eindhoven de gekste.
  Het zal altijd wel een dorp blijven. Een gezellig plein inrichten laten ze een Italiaan doen die zich niet aan afspraken houdt (iel luifel Piaza, lekkende en smerige pleinen met pisfonteintjes, zonder bomen en nauwelijks, zicht lichttoren…..de Raad had immers (12)forse eisen gestemd maar het was het verhaal van de 10 negertjes…en ook Catharinaplein in 3 etappes miljoenen-wegsmijterij en dan praat ik nog niet over die dure fietsbrandkasten), nee geen slimme stad in het algemeen, behalve dan dat Inge de Bruijn – zwemstadion, dat is een knap zwembad.
  Maar je gaat niet in op het punt waar het eigenlijk om draait: DE WET VAN DEPLA : “ondernemers zijn niet te vertrouwen als ze plechtig beloven om maar 26 zondagen open te gaan”. De Amsterdamse bazen tekenen nog wel mee, als de Raad dat wil.
  Overigens vond ik de ingezonden brief van Mieke Verhees over dit item, groot geplaatst door het vriendelijke E.D. die toch hondstrouw lijkt, niet erg sterk. Nee Ferry is in dit dossier de man met meer inzicht. Jullie zouden het goed met Christen-Unie kunnen vinden op dit terrein. Die verboden ook een persoonsgrote vrouw in bikini boven een Utrechtse bios. Wanneer gaan we dat ook in Eindhoven doen ? De CU hoeft geen zetel in de Raad te hebben, want we hebben immers de PvdA al !

 15. Marcel Says:

  Ondernemers die niet doen wat ze beloven ? Ik schaar het maar onder de kwartje van Kok syndroom. De grote bobo van de PvdA, een vakbondsleider die handelt in commissariaten en grootverdiener is. Een echte salonsocialist en symbool voor het overnemen van de pvda-status door SP. Omdat salonsocialisten hetzelfde zijn als dikke vvd-nekken, maar dan in het geniep. Schijnheiligheid van een waard die z’m gasten niet vertrouwt. Hotel De Rooie Haan of zo.
  Beloftes niet nakomen ? En dat zegt een politicus. Wim Kan zou er gehakt van maken met dergelijke ridicule uitspraken.
  Een regelrechte schoffering tegen een van de brainportbloedgroepen waar pvda-er van Gijzel de wierook dagelijks voor rondwappert.
  Van je brainportvrienden moet je het hebben…..
  HHet zal je gezegd worden. In businesskringen bwordt je met zo’n uitspraak commercieel afgeserveerd en besmet verklaard: op de zwarte lijst en nooit geen zaken meer mee doen.
  Maar hier in ons Dommelse Staphorst kan het allemaal. De hoogste macht in een stad. In naam tenminste. Deurps ? Ja.
  Op het BZW jaarcongres zou men deze politieke uitspraken eens moeten voorleggen en de reacties vastleggen in een zwartboek.
  Wat vinden de ondernemers ervan ? Er worden massa’s convenanten gesloten. Doe eens een onderzoek wie er nalatig is bij zo’n overeenkomst. Zal een eyecatcher voor sommigen.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties


Politieke Babbel