Met Van Bussel de geschiedenis induiken: Het Van Bussel Boek

januari 31st, 2010 by Marcel

genealogieIn maart 2010 verschijnt de publicatie genealogie Van Bussel, te Asten

Van Bussel, is de meest voorkomende familienaam in Asten, een streekgebonden naam dus, met -in 2009 een spreiding over Nederland en de rest van de wereld.
Dit onderzoek beschrijft de geschiedenis van de familie Van Bussel die haar oorsprong kent vanuit het gehucht Bussel (NB Bussel is een gehucht bij Asten, tussen Asten en Mierlo).
Het was Daniel Willems van den Eynde, die in 1531 een hoeve bezat in het gehucht Bussel, later gaat deze familie de naam “Van Bussel” aannemen.

In deze beschrijving past ook de Mierlo/ Helmond tak, Van Bussel.
Een tweede Astense familie Van Bussel, is verder in dit boekwerk opgenomen16838.

20 maart 2010 presenteren wij het Van Bussel boek. Dit zal gebeuren op een ludiek op te zetten familietreffen, aanvangstijd 13.30 uur in het Gemeenschapshuis, Kerkstraat, in Asten.

Met medewerking van vele families kon dit boekwerk in deze vorm de eindstreep halen.
Toch meer geïnteresseerden die graag in het bezit willen komen van het familieboek?
Wil men zeker zijn van een boek op 20 maart 2010 ?

U kunt het boek bestellen, kosten € 40.=  exclusief € 8.=  verzend kosten, bij voorintekening, over te maken op bankrekening 1541.75.803 t.n.v. J.M.E Heijligers van Bussel inz. Familieboek van Bussel. Bij storting naam, adres en geboortedatum (van een van Bussel) vermelden.
Mochten er exemplaren overblijven dan a € 45,= bij boekhandel Berkers Asten, na 20 maart 2010.  

Het Van Bussel Boek
Is gebonden en voorzien van een harde full colour omslag en heeft een formaat van 21 x 30 cm. tweezijdig in zwart bedrukt op 90 gr. h.v.offset, en telt ruim 500 pagina’s.
Het bevat een 100 tal zwart-wit foto’s en illustraties, daarnaast familie boedelbeschrijvingen en historische documenten van de eerste generaties, die daarmee een beeld geven van de tijd waarin deze voorouders toen leefden.

Nadere info, via: m.vanbussel@chello.nl
Of per post
Postbus 1573, 5602 BN Eindhoven

Afgezien van hetgeen in het boek staat vermeld onderstaand wat internetinfo, ongescreend, dat wel

Op Faceboek is een community ‘Every Van Bussel’, ik zal uitkijken naar respons.

Geschiedenis

De naam van het geslacht Van Bussel komt van het gehucht Bussel, behorende tot de gemeente Asten en gelegen ten oosten van de Zuid-Willemsvaart en ten zuiden van de autoweg van Eindhoven naar Venlo. Heden ten dage bestaat het uit een negental boerderijen gelegen aan de Busselseweg.
De oudste vermelding van de naam Bussel werd aangetroffen in het Stootboek, een leenregister van Brabant, bijgehouden door Jan Stoot, klerk gedurende het bewind van Jan III van Brabant, en te dateren omstreeks 1350, waarin ene Godevert van Bussel wordt vermeld.
In Die inventiones Sancti Crucis 1393 van 3 mei 1393 verkoopt ene Boudewinus van Bussel twee stukken heide, gelegen in de parochie van Asten ter plaatse Bussel, aan Arnoldus Stamelaert van den Kelre, ook genaamd Stamelaert van den Penu. Deze Boudewinus had het goed eerder verkregen van Johannes genoemd Wycqmoeden soen van Diesdonc. Thomas van Kelre de zoon van Aert Stamelart van den Kelre, geeft later in erfpacht aan Heilwich, natuurlijke dochter van Heer Willem van Heersel, investiet van Asten, tguet tot Bussel ter plaetse geheyten tghenen dijck om 13 mud rog Astense maat op Lichtmis.
Heer Willem van Heersel, priester en investiet van Asten, wordt genoemd in 1425 wanneer hij “tguet tot Bussel met alle toebehoorten, akkers, weilanden, hoornbeesten, ossen, een moeras en alle meubilaire en erfelijke immeubilaire goederen” overdraagt aan Daniël, Arnoldus, Johannes, Theodorus en Henricus, natuurlijke kinderen van hem (Wilhelmus), verwekt bij Aleida, dochter van Arnoldus van de Wyntmolen van Asten.
Men krijgt de indruk dat minstens twee bezittingen als tguet Bussel worden aangeduid, immers in 1437 heet het dat Sander zoon van wijlen Deynalt Sanderss, gehuwd met Heilwich, natuurlijke dochter van Heer Willem van Heerzel, priester, en van Margriet Joyters, heeft opgedragen aan Daniel, Dirck en Henrick, natuurlijke zonen van Heer Willem en van Aleyt van den Wyntmoelen, tguet Bussel. In 1438 wordt nogmaals vermeld dat de hiervoor genoemde Daniel, Dirck en Henrick “tgoet tot Bussel voor ghenen dijc” bezitten, maar in 1440 verpachten Aert en Dierc, natuurlijke zonen van wijlen Heer Willem van Hersel, priester, aan Lambrecht zoon van wijlen Jan van Beke, “een goet ende hoeff geheyten tgoet tot Bussel met allen sijnen huysen, schueren, scoppen, hoffsteden, hoeff, lande, bemde en groesweyden”.
In de navolgende jaren wordt Dirck Willem van Eersel alias van Bussel, nog diverse malen genoemd als eigenaar van één, respectievelijk twee hoeven te Bussel onder Asten. In de periode 1523-1531 echter worden Dierick Heynen en zijn zoon Aert als eigenaars genoemde van “die hoef tot Bussel”. Tenslotte wordt op 16 maart 1533 melding gemaakt van ene Daniel Willems van den Eynde, welke een cijns van twee gulden verkoopt uit zijn hoeven tot Bussel. Het is deze Daniel Willems die als eerste is opgevoerd in de genealogie Van Bussel
Het is een aantrekkelijke veronderstelling dat hij een afstammeling is van één der hiervoor genoemde “Van Hersels”, maar ofschoon het is gelukt een aannemelijk familieverband te construeren rond Daniel Willems van den Eynde dat nog enige generaties terug gaat, zijn hiervoor geen bewijzen gevonden.
De oudste generaties van het geslacht Van Bussel noemden zich, evenals de zojuist vermelde Daniel Willems “van den Eynde”. Een mogelijke verklaring van die naam zou kunnen samenhangen met de geografische ligging van het gehucht Bussel, dat immers gelegen is aan het einde van de weg, tegenwoordig Dijkstraat, van Asten naar Lierop, en wel daar waar beide gemeenten aan elkaar grenzen.
J. Timmers oppert in Brabants Heem, jrg 37, nr.2, de mogelijkheid dat Eynde of Ynde destijds gebruikt werd als aanduiding van een hekwerk aan de uitvalswegen van een dorp. Hoe dan ook, het is aannemelijk dat de bewoners in de onmiddellijke omgeving werden aangeduid als “Van den Eynde”. Het is wel zeker dat vele van de nazaten van deze bewoners tot op heden deze of een daarmee verwante naam dragen die dan, zoals uit het voorgaande blijkt, geen familie van elkaar behoeven te zijn.
De leden van het geslacht hier beschreven, worden gedurende de tweede helft van de zestiende eeuw in toenemende mate met de naam “Van Bussel” aangeduid. Zij worden vooral gevonden in Asten en Lierop en een kleiner deel in Someren. Voor enkele takken “van Bussel” te Asten was het nog niet mogelijk de aansluiting met de hier gepresenteerde familie te vinden.
Alhoewel tot dusverre geen overtuigend bewijs werd gevonden dat de oudste Mierlose Van Bussels verwant zijn aan de Van den Eijndes/Van Bussels, lijkt dit toch zeer waarschijnlijk. Overigens worden deze Mierlose Van Bussels aanvankelijk aangeduid als Den Smedt, de Smidt, etc. vermoedelijk een verwijzing naar het beroep dat enkelen uitoefenden. Eerst aan het eind van de zeventiende eeeuw gaat men zich Van Bussel noemen. De naam De Smedt en daaruit afgeleide vormen, worden in het begin van de zeventiende eeuw veelvuldig in Mierlo aangetroffen, waarbij in vele gevallen verwantschap aan de hier beschreven familie niet kon worden aangetoond.

 Enige nieuwe inzichten omtrent BUSSEL

In de inleiding van de genealogie “van Bussel” in het Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant jrg. 3, nr.4, werd de mogelijkheid geopperd dat het geslacht zou afstammen van ene Willem van Hersel, priester te Asten, die een buitenechtelijke relatie had met Aleida, dochter van Arnoldus van de Wyntmolen.

Voor diegenen, naamdragers “van Bussel”, die sindsdien gebukt gingen onder de gedachte dat hun oorsprong was te vinden in deze zondige relatie zal het een opluchting zijn te vernemen, dat nader onderzoek heeft uitgewezen dat zulks niet het geval is.

Op 21 april 1531 namelijk verkoopt Art Dirck Heynenzn aan Daniel Willemszn van den Eynde “een hoef metten scepenen brieven die hij daer af hadde gheheiten Bussel welck hoef Art voersr. in coep vercregen hadde tegen die ergenaemen Dirick van Hersel”. Met andere woorden: het goed Bussel is in handen gekomen van het geslacht van den Eynde door aankoop en niet door vererving. Eerst later gaan deze van den Eynde’s zich van Bussel noemen. Kort na aankoop van de hoeve Bussel verkoopt Daniel Willemszn van den Eynde goederen te Ommel, waaruit blijkt dat hij daar voordien woonachtig was. Hieruit volgt dan weer dat de geslachtsnaam “van den Eynde” niet, zoals eerder verondersteld, afkomstig was van de “ijnden” aan de weg van Asten naar Lierop, maar vermoedelijk afgeleid is van de “hoiger eijnde gaande van Bosse (=Ommelse bos) tot Omel.

Inmiddels is ook duidelijker geworden dat een aantal personen die in de archieven worden aangeduid als “van Bussel”, zelfs vóór 1531, geen familie zijn van “onze” van Bussels, maar waarschijnlijk gezocht moeten worden onder “Heynen” of zelfs onder “Mennen”, twee geslachten die ook goederen bezaten in het gehucht Bussel. Het zelfde geldt voor diverse personen “van den Eynde”.

5 Reacties »

5 Responses

 1. Gerard Mutter Says:

  Betreft van den Eynde.

  Via Sengers ben ik verwant aan van den Eynde uit Asten.
  Ik zie ook de naam Mennen naar voren komen aan wie ik in zekere zin verwant ben.

  Zowel in mijn familie Mutter als in de genoemde families komt een woord telkens naar boven nl. “Urbanus pillen”. Het ging rond dat deze door de familie van den Eynde in Hasselt werden gemaakt. Zij waren daar apothekers. Ik dacht dat deze de naam Matthias droeg. Een andere veel voorkomende naam was Wilhelmus. Ik weet niet of de naam Matthias ook in Asten voorkomt. Als de herinneringen nog goed zijn hadden zij een uithangteken met een olifant, een skelet en een retort.
  De archieven zijn daar (Hasselt)onderzocht op de naam Sengers en de naam van den Eynde viel op omdat het familie was. Er zijn daar gegevens te vinden vanaf zeker de 16e eeuw. Waarschijnlijk zelfs nog vroeger. Wij kwamen daar rond 1400 uit.

  Met vriendelijke groet,

  Gerard Mutter.

 2. Marcel Says:

  Dank je Gerard. Misschien eens verder over doorpraten. Ik zal je bericht ook communiceren met mijn zus Janny Coenen-van Bussel in Maasbracht, die het bureau voor regionaal historisch onderzoek runt.

 3. R. Hooijschuur Says:

  in 2010 is het boek “van Bussel” uitgegeven. Ik vroeg me af of het boek misschien nog ergens te krijgen is. Ik ben weliswaar geen familie maar wel bezig met genealogie. Om een special reden die ik hier niet kan noemen zou ik dat boek graag beschikbaar hebben voor iemand (een van Bussel).
  Alvast bedankt voor de reactie.
  Gr.,
  Rene Hooijschuur
  Tel.: 06-30304245

 4. Marcel Says:

  Ik zal dat eens nagaan. je hoort van me.

 5. Marcel Says:

  Goed dat het in orde is gekomen. Graag gedaan.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.onder auspiciën van:
Stichting Raadslid van het Jaar

Zoeken

Archief

Nieuwste reacties

 • Marcel: Slotwoord van Ben Dankers, voormalig bestuurslid (voorzitter?) van 'leefbaar eindhoven', toen het no...
 • Marcel: Goed dat het in orde is gekomen. Graag gedaan....
 • Marcel: Ik zal dat eens nagaan. je hoort van me....
 • R. Hooijschuur: in 2010 is het boek "van Bussel" uitgegeven. Ik vroeg me af of het boek misschien nog ergens te krij...
 • rick: Terug naar Eindhoven. Nu Van Gijzel weggaat kunnen we misschien terugkijken op hoe alles is gegaan....
 • Marion Gelling: Hallo Marcel, Bedankt voor uw reactie. Jammer dat u niet meer in de gemeenteraad zit, want ik zit HI...
 • Marieke: Bedankt voor dit zeer uitgebreide en goed weg te lezen artikel....
 • Marcel: Sterkte. Zelf zit ik al diverse jaren niet meer in de gemeenteraad. Binnenkort is het weer verkiezin...
 • Marion Gelling: Geachte heer hierbij wil ik u laten weten hoe het ons/mij verder is vergaan. Als hondenliefhebster e...
 • Marcel: Na een duur extern rapport van meer dan 100.000 euro blijft er niet al te veel over van de financiel...

Politieke Babbel